финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3614-C01

Считано от 12.08.2021 г. „Индивидуална практика за първична медицинска помощ Бургасдент ЕООД“ стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3614-C01. Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца – от 12.08.2021 г. до 12.11.2021 г. Общата стойност на проекта е в размер на 50000 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 50000 лeвa, които са изцяло европейско финансиране. Проектът е насочен към осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват разрешаване на проблемите с ликвидността и преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 посредством изразходване на получената безвъзмездна финансова помощ за покриване на текущите оперативни разходи на компанията ни като заплати, осигуровки, материали, консумативи и външни услуги.